Tatimi në pronë, Shkupi arkëton gjysmën e shumës së përgjithshme (Raport)

postuar nga - 08/03/2021

Sipas hulumtimit të Qendrës për komunikime qytetare në lidhje me tatimin në pronë dhjetë komunat e Shkupit mbledhin para nga ky tatim sa gjithë 70 komunat tjera sëbashku. Tatimi në pronë i cili paraqet të ardhur burimore për komunat dhe përllogaritet, dorëzohet dhe arkëtohet nga vetë pushteti lokal. Sipas të dhënave të QKQ për vitet