Kompanitë që morën mbështetje financiare nga shteti, duhet ta kthejnë atë në tre këste, pa interes

125 0

Nga grupi i masave ekonomike të miratuara nga Qeveria vitin e kaluar, për të kapërcyer pasojat e krizës, kompanitë dhe personat e vetëpunësuar (PVP), të cilët morën subvencione për paga dhe kontribute shoqërore për muajt prill, maj, qershori, dhe për tetor, nëntor e dhjetor, e kanë për obligim të kthejnë fondet e marra në buxhetin e shtetit, në shumën deri në 50 për qind të rezultatit financiar të arritur, para taksimit në bilancin e të ardhurave dhe shpenzimeve për vitin 2020.

Për atë qëllim, ata duhet që Drejtoria për të ardhura publike të paraqesin kërkesë për përllogaritje të shumës. Kthimi i fondeve do të bëhet në tre këste – prill, maj dhe qershor të këtij viti dhe në tetor, nëntor dhe dhjetor të këtij viti, pa interes të përllogaritur.

Kjo u theksua në konferencën e sotme për shtyp nga drejtoresha e DAP, Sanja Llukarevska. Ajo tha se për të gjitha masat për paga dhe kontribute, vitin e kaluar buxheti ndau 8.3 miliardë denarë ose 135.3 milionë euro. Detyrimi për të kthyer është 1.2 miliardë denarë ose 19.6 milion euro, ose 14.5 përqind e gjithsej mbështetjes financiare të paguar.

Subvencionet e pagave për kontributet shoqërore janë përdorur nga 1,738 kompani, në të cilat janë paguar 109 milionë denarë për 13,421 të punësuar, dhe 398 të vetëpunësuar për 1,142 të punësuar kanë marrë 8,3 milionë denarë. Kompanitë duhet të kthejnë 20.1 milionë denarë, dhe PVP-të 1,3 milionë denarë, sipas kërkesave të paraqitura në DAP, deri më 31 mars të këtij viti.

Që nga 31 marsi i këtij viti, janë dorëzuar kërkesa në PRO për kthimin e ndihmës financiare të marrë për paga, nga 20,693 kompani dhe PVP, nga të cilat 17,932 janë të plota, prej të cilave 5,296 kanë treguar rezultat financiar pozitiv. Të gjithë duhet të kthejnë në buxhet 814 milionë denarë. Ata persona juridikë që do të provojnë se kanë përdorur ndihmën financiare nga shteti ose më shumë se ajo shumë, në rritjen e punësimit, investimet në kapital operativ ose prodhues, mund të paraqesin kërkesa për kthimin e mbështetjes financiare në një grant.

“Që nga marsi i këtij viti, gjithsej 1,993 kërkesa të tilla janë dorëzuar nga ndërmarrjet dhe 71 nga PVP”, tha Llukarevska.

Ajo shtoi se në shkurt të këtij viti, 6,888 punëtorë nuk kanë marrë pagë, nga 63,958 llogaritjet e pranuara të ndërmarrjeve. Për 133 punëdhënës që kanë marrë më parë ndihmë financiare nga shteti dhe nuk kanë paguar ende paga, po zhvillohet një procedurë për mbledhjes së detyruar. Për ato kompani, të cilat kanë paraqitur një kërkesë dhe janë duke pritur për ndihmë nga grupi i pestë i masave ekonomike që janë bllokuar në Parlament, DAP do të jetë tolerante dhe do t’u japë atyre afate të përshtatshme, gjegjësisht nuk do t’i bllokojë ato për shkak të pagave të papaguara.

Administrator

Ky lajmë është postuar nga ana e redaksionit SMART NEWS. - Administratori

nga kategoria