Gratë të diskriminuara në trashëgiminë pronësore në rajonin e Pollogut

217 0

Analizë  nga SmartNews 

Shoqëria maskiliste shqiptare implikon një diskrimin te skajshëm të grave e cila është një mendësi shumë rigide, që nuk ka bazë as në tekste tradicionale-fetare, por më tepër në kulturën tonë vendore.

Qasja e kufizuar në pronën e paluajtshme ose ndarja jo e drejtë dhe diskriminuese e resuseve, hendikepon gratë në sfera të ndryshme të jetës shoqërore ekonomike e sociale duke u’a marr te drejtën për të ushtruar aktivitet ekonomik si rezultat i mungesës së patundshmëris që penalizon aktivizimin e tyre ne ofertat bankare, fakt që ndikon negativisht ne fuqiyimin e tyre social, pamvarsim dhe shpesh rezulton me ulje të vetëbesimit dhe nënshtrimit të tyre në shoqëri.

Neni 9 i Kushtetutës së Republikës së Maqedonis së Veriut thotë se “Qytetarët janë të barabartë në lirit dhe të drejtat e tyre, pavarësisht nga gjinia, raca, ngjyra e lëkurës, përkatësia etnike dhe sociale, bindjes politike dhe fetare”. Ndërkohë në Maqedoni ka edhe Ligj të veçantë për mundësi të barabarta mes burrave dhe grave.

Parimi i ndarjes së barabartë është theksuar edhe në Ligjin mbi pronat, mirpo mentaliteti i rrajonit të pollogut siç duket është më i fuqishëm edhe nga rregullimi normative e kushtetues i vendit dhe vetëdija e ulët në shoqëri bën që diskriminimi edhe sotë e kësaj dite të jetë në nivelin e duhur.

Të dhënat e mara nga agjecioni për kadastër(2019), prona e paluajtshme sipas gjinisë në nivel të njësive të vetqeverisjes lokale si kampione të diskriminimit gjinor kemi Dibrën, Gostiavrin dhe Tetovën.

Për një gjykim më të saktë dhe pasqyr më reale të realitetit shihni përqindjet në tabelën më posht./SmartNews/

Administrator

Ky lajmë është postuar nga ana e redaksionit SMART NEWS. - Administratori

nga kategoria

pg slot